Algemene Voorwaarden

Algemene voorwaarden Duojob

Artikel 1 Definities

In deze Algemene Voorwaarden wordt verstaan onder:
De Dienstverlener: Duojob, onderdeel van Digital Wizards B.V.,  gevestigd te Amstelveen, KVK- nummer 72416939, waarmee deze overeenkomst wordt aangegaan.
De Werkgever: Ieder bedrijf dat een vacature plaatst op Duojob.
De Werkzoekende: De statushouder of vluchteling die via Duojob een baan zoekt.
De Vacature: De vermelding van de openstaande functie van de Werkgever op Duojob waarmee de Werkgever de mogelijkheid biedt aan de Werkzoekende om te reageren op een openstaande positie binnen het bedrijf via Duojob.
Materiaal van gebruikers: Al het materiaal dat de Werkgevers en Werkzoekenden uploaden naar Duojob.
Platform: Het gratis platform Duojob dat vacatures van Werkgevers laat zien en Werkzoekenden de mogelijkheid geeft om op deze vacatures te reageren.
Website: De website www.duojob.nl waarop Werkgevers en Werkzoekenden met elkaar in contact kunnen komen. Werkgevers kunnen vacatures plaatsen, Werkzoekenden kunnen erop reageren.

Artikel 2 Toepasselijkheid

Deze Algemene Voorwaarden gelden voor alle bezoekers en gebruikers van de Dienstverleners website. Afwijken van deze voorwaarden kan alleen als dat uitdrukkelijk én schriftelijk door partijen is overeengekomen. 

Artikel 3 Inhoud van de website

Het doel van de website van de Dienstverlener is om te dienen als een bemiddelaar tussen de Werkgever en de Werkzoekende. Alle inhoud van de Vacature wordt geplaatst door de Dienstverlener, waar de Dienstverlener alleen als platform acteert voor de Werkzoekende om de Werkgever te vinden. Zodoende neemt de Dienstverlener geen enkele verantwoordelijkheid voor de inhoud van de Vacature die wordt geplaatst door de Werkgever. De Dienstverlener is niet verplicht om een inkomende Vacature te controleren. Hierdoor is de Dienstverlener niet verantwoordelijk voor de inhoud, juistheid, volledigheid, wettigheid, betrouwbaarheid of beschikbaarheid van de Vacature. De Dienstverlener behoudt het recht om een Vacature zonder reden te verwijderen van de website. Wanneer de website van de Dienstverlener wordt verlaten via een link naar een externe partij, vervallen de Algemene Voorwaarden van de Dienstverlener en accepteert u de voorwaarden van deze externe partij. De dienst van de Dienstverlener is volledig gratis voor de Werkzoekende en de Werkgever. Alle Vacatures worden op een geautomatiseerde manier geplaatst op de website.

Artikel 4 Externe links

De Werkgever kan in de Vacature links opnemen die doorverwijzen naar websites van externe partijen. Deze links kunnen verwijzen naar de website van de Werkgever zelf, of websites die door de Werkgever als nuttig gezien kunnen worden. De Dienstverlener is op geen manier aansprakelijk voor de inhoud van de externe websites of de links die geplaatst worden bij de vacatures. Ook stelt de Dienstverlener zich op geen enkele manier aansprakelijk jegens alle services die aangeboden worden in de links geplaatst door de Opdrachtgever. Ook is de Dienstverlener niet aansprakelijk voor betalingen die gedaan moeten worden voor het gebruik van deze services op externe websites.

Artikel 5 Gebruik van de website

Alle inhoud op de website en de website van de Dienstverlener mogen niet gebruikt worden voor commerciële doeleinden. Indien u de website van de Dienstverlener wilt gebruiken voor commerciële doeleinden, dient er contact opgenomen te worden met Dienstverlener. Ook is het verboden om geautomatiseerde systemen te gebruiken om grote getalen data van de website van de Dienstverlener op te vragen (zoals, maar niet gelimiteerd tot, ‘crawling’ en ‘screen scraping’). Indien deze regels toch worden overtreden, behoudt de Dienstverlener het recht om passende maatregelen te nemen waar het nodig acht.

Artikel 6 Informatie voor Werkzoekende

De Werkzoekende kan via de website van de Dienstverlener een account aanmaken en reageren op een Vacature die geplaatst is door een Werkgever. De Werkzoekende mag de Vacature alleen gebruiken om de Werkgever te benaderen voor de functie. Het is verboden om de informatie in de Vacature te gebruiken voor andere doeleinden. De website van de Dienstverlener is alleen bedoeld voor de zoals in artikel 1 beschreven Werkzoekende. 

Artikel 7 Informatie voor Werkgever

De Werkgever kan zelf via de website van de Dienstverlener een account maken en een Vacature plaatsen. Met het plaatsen van een vacature garandeert de Werkgever dat alle informatie feitelijk en juist is. De geplaatste Vacature wordt getoond tot de datum die de Werkgever aangeeft. Het is aan de Werkgever om deze datum juist in te vullen. De Dienstverlener behoudt alle rechten om de Vacature van de website af te halen, als deze als inactief wordt gezien. 

De Werkgever mag alleen Vacatures plaatsen en deze mogen geen reclameboodschappen bevatten. De informatie in de Vacature mag alleen gerelateerd zijn aan de Werkgever en niet te maken hebben met ongerelateerde derden. Indien deze regel wordt overtreden, behoudt de Dienstverlener alle rechten om de Vacature van de website te verwijderen. Indien de Werkgever besluit de Werkzoekende te benaderen, is de Werkgever verantwoordelijk voor verdere afhandeling van het traject. De Dienstverlener heeft dan ook geen verantwoordelijk in het afhandelen van zaken gerelateerd aan de Tewerkstellingsvergunning of andere officiële documenten.

Artikel 8 Account

Bij het aanmaken van een account op de website van de Dienstverlener, garandeert de Werkgever of Werkzoekende de juistheid en de compleetheid van de informatie op het account. Bij het aanmaken van een account geeft de Werkgever of Werkzoekende toestemming dat de content van het account gebruikt wordt door andere gebruikers.

Artikel 9 Materialen van gebruikers

Op de website van de Dienstverlener kunnen de Werkgevers en Werkzoekenden Vacatures, CV’s, informatie, tekst, afbeeldingen en ander materiaal plaatsen. Deze informatie is bedoeld om de Werkgever en de Werkzoekende te helpen. Al deze materialen worden door externe partijen geüpload en de Dienstverlener heeft hier geen zicht op. Deze materialen kunnen onjuist, onvolledig, misleidend of bedrieglijk zijn. De Dienstverlener heeft geen enkele aansprakelijkheid voor alle materialen voor gebruikers die op de website staat. 

Er mag geen informatie van gebruikers worden geüpload die identificatiegegevens bevatten. Het delen van sofinummers, paspoortnummers, burgerservicenummers en soortgelijke gegevens kan leiden tot identiteitsdiefstal. De Dienstverlener is niet verplicht deze gegevens te verwijderen, en accepteert dus ook geen aansprakelijkheid voor negatieve gevolgen van het uploaden van identificatiegegevens. Het is ook strikt verboden om gegevens te uploaden die onwettig, frauduleus, discriminerend, bedreigend, beledigend, smadelijk, lasterlijk, obsceen, of anderszins verwerpelijk zijn, of die seksuele, etnische, raciale of andere discriminerende laster bevatten of die geen relevante of feitelijke inhoud bevatten. 

Artikel 10 Minimumleeftijd voor Gebruiker

De website van de Dienstverlener mag niet gebruikt worden door personen jonger dan 16 jaar.  Personen jonger dan 18 jaar moeten toestemming van een ouder, wettelijke voogd of verantwoordelijke volwassene. Door de website van de Dienstverlener te gebruiken geeft de gebruiker aan dat hij/zij 18 jaar of ouder is, of 16 jaar of ouder met toestemming van een ouder, wettelijke voogd of verantwoordelijke volwassene.

Artikel 11 Website Regels

Het is strikt verboden om deel te nemen aan activiteiten die het werken van de website van Dienstverlener kunnen verstoren of onderbreken. Dit omvat maar is niet beperkt tot: ‘crawlen’, ‘scrapen’, reproduceren, dupliceren, kopiëren, verkopen, ruilen of doorverkopen. Bij het gebruik van deze website beloofd u ook dat u geen schadelijke code zal verzenden naar de Dienstverlener. Schadelijke code omvat onder andere: ‘virussen’, ‘wormen’, ‘Trojaanse paarden’, ‘tijdbommen’, ‘tijdsloten’, ‘drop dead devices’, ‘vallen’, ‘toegangscodes’, ‘cancelbots’ en ‘trap door devices’. 

Artikel 12 Klachten

Indien de Werkgever of de Werkzoekende klachten heeft over de Dienstverlener, kan dat gemeld worden via duojob@digitalwizards.nl of schriftelijk opgestuurd worden naar Digital Wizards B.V. te name van Duojob, Bouwerij 92, 1185XX Amstelveen.

Artikel 13 Aansprakelijkheid 

Omdat het platform van de Dienstverlener gratis is en geen winstoogmerk heeft, accepteert de Dienstverlener dan ook geen aansprakelijkheid voor schade. Hierbij wordt in ieder geval geen aansprakelijkheid geaccepteerd voor: winstderving, gemiste besparingen, verminderde goodwill, schade door bedrijfsstagnatie, verliezen, kosten gemaakt ter voorkoming of vaststelling van gevolgschade, vermissing, verwisseling of beschadiging van elektronische gegevens en/of schade door vertraging in de transport van het dataverkeer. 

Artikel 14 Geheimhouding

Alle partijen zijn verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij van de ander ontvangen. De Werkgever is tevens verplicht om deze geheimhoudingsplicht op te leggen aan bestaande werknemers alsmede aan door hen ingeschakelde derden. Vertrouwelijke informatie is vertrouwelijk als het door ten minste een partij zo wordt aangeduid naar de ander, of het in redelijkheid af te leiden is.

Overtreedt de Werkgever het artikel van deze algemene voorwaarden over geheimhouding, dan verbeurt Werkgever ten behoeve van dienstverlener een onmiddellijk opeisbare boete van € 5.000 voor elke overtreding en daarnaast een bedrag van € 500 voor elke dag dat die overtreding voortduurt. Dit is ongeacht of de overtreding aan Werkgever kan worden toegerekend. Bovendien is er voor het verbeuren van deze boete geen voorafgaande ingebrekestelling of gerechtelijke procedure benodigd. Ook hoeft er geen sprake te zijn van enige vorm van schade.

Het verbeuren van de in het eerste lid van dit artikel bedoelde boete doet geen afbreuk aan de overige rechten van dienstverlener waaronder zijn recht om naast de boete schadevergoeding te vorderen.

Artikel 15 (Intellectueel) Eigendom

Tenzij alle partijen schriftelijk anders zijn overeengekomen, behoudt Dienstverlener alle intellectuele absolute rechten (waaronder auteursrecht, etc.) op alle dragers met gegevens of andere informatie, afbeeldingen, etc. De genoemde intellectuele absolute rechten mogen niet zonder schriftelijke toestemming van dienstverlener worden gekopieerd, aan derden getoond en/of ter beschikking gesteld of op andere wijze worden gebruikt.

Artikel 16 Geschillenbeslechting

Op deze algemene voorwaarden is Nederlands recht van toepassing.

Alle geschillen die voortvloeien uit deze algemene voorwaarden worden exclusief voorgelegd aan de bevoegde rechter van de Rechtbank Amsterdam.

Wat is Duojob?

Duojob is een platform dat bedrijven samenbrengt met vluchtelingen voor een betaalde baan, een stageplek of vrijwilligerswerk.