Vluchtelingenwerk

Iedereen kan een vluchteling aannemen, zolang de vluchteling en werkgever aan de voorwaarden voldoen. Zo heeft een vluchteling verschillende vergunningen nodig en heeft de werkgever bepaalde verplichtingen. 

Het is juist sociaal-maatschappelijk verantwoord om een vluchteling aan te nemen. Je helpt namelijk bij het integratieproces van vluchtelingen. Vluchtelingen hebben meer interactie met de Nederlandse taal en ze doen werkervaring op. Dit zijn twee essentiële elementen om te kunnen participeren in de Nederlandse samenleving. 


Soorten werk voor vluchtelingen

Er zijn verschillende soorten werk die ingevuld kunnen worden door vluchtelingen. Een vluchteling kan een voltijdbaan invullen, maar het is ook mogelijk om een vluchteling als stagiair in te huren. Daarnaast kunnen vluchtelingen ook vrijwilligerswerk verrichten. Alle bovengenoemde vormen van werk helpen bij het integratieproces van vluchtelingen. De vluchtelingen hebben interactie met de Nederlandse taal en ze doen werkervaring op. Vluchtelingen zijn ook een verrijking voor de werkgever. Ze zorgen voor meer diversiteit binnen het bedrijf en ze zijn een oplossing voor de toenemende vergrijzing. Bovendien benaderen ze problemen vanuit een ander perspectief, wat nieuwe inzichten geeft. 

Een baan helpt vluchtelingen om te integreren in de Nederlandse maatschappij. De vluchteling heeft interactie met de Nederlandse taal en genereert hiermee een inkomen. Dit zijn belangrijke elementen om zelfstandig te worden in Nederland. 

Asielzoekers in opvangcentra mogen maximaal 24 weken per jaar betaald werken. Het geld dat hiermee wordt verdiend, wordt ingehouden op het weekgeld en op het zak- en leefgeld. Een vluchteling heeft een tewerkstellingsvergunning nodig (TWV) voordat hij mag werken. Een TWV is enkel verkrijgbaar wanneer de asielaanvraag minimaal 6 maanden in behandeling is (COA, 2019).

Statushouders mogen vrij werken en Nederland. 

Een stage helpt asielzoekers om kennis te maken met de Nederlandse arbeidsmarkt. Een asielzoeker doet werkervaring op in een sector waarin hij is gespecialiseerd. Op deze manier kan de asielzoeker sneller integreren. Ook werkgevers hebben profijt van de stage. De werkgever kan kennismaken met de vluchteling en zijn kwaliteiten ontdekken. Na de stageperiode kan de vluchteling mogelijk in aanmerking komen voor een baan bij het bedrijf. 

Een asielzoeker mag pas stage lopen wanneer hij minimaal 6 maanden in asielprocedure zit. Er zijn een aantal eisen voordat een asielzoeker aan een stage mag beginnen. De asielzoeker heeft een stageplan nodig en heeft begeleiding en evaluatie nodig (Rijksoverheid, 2019)

Vrijwilligerswerk helpt asielzoekers om beter te integreren in de Nederlandse samenleving. De asielzoeker is actief bezig met de Nederlandse taal en doet werkervaring op. Daarnaast levert de asielzoeker een maatschappelijke bijdrage door vrijwilligerswerk te doen. 

Een vluchteling in Nederland mag altijd vrijwilligerswerk verrichten. Ook zonder verblijfsvergunning is dit toegestaan. Men dient dan wel een vreemdelingenidentiteitsbewijs te hebben. De werkgever heeft een vrijwilligersverklaring nodig van het UWV (Werkwijzer Vluchtelingen, 2019).


Een asielzoeker heeft een tewerkstellingsvergunning (TWV) nodig voordat hij betaald arbeid mag verrichten. Deze vergunning toont aan dat een asielzoeker betaald arbeid mag verrichten. Een asielzoeker komt enkel in aanmerking voor een TWV wanneer de asielprocedure minimaal 6 maanden in behandeling is. Daarnaast mag een asielzoeker maximaal 24 weken in een jaar werken. Vluchtelingen met een verblijfsvergunning kunnen zonder TWV werken als op de verblijfspas staat ‘’Tewerkstellingsvergunning niet vereist’’ of ‘’Arbeid vrij toegestaan’’. Het is wel van belang dat de verblijfsvergunning geldig is. Als werkgever dien je alle bovenstaande gegevens zelf te controleren (Vluchtelingen Werk Nederland, 2019).

Een asielzoeker dient hetzelfde loon te krijgen als Nederlandse werknemers, het minimumloon geldt dus ook voor asielzoeker. Een asielzoeker moet een eigen bijdrage betalen aan het Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA), wanneer hij betaald krijgt. Van het loon moeten onder andere de kosten van opvangen worden betaald. 25% van de inkomsten mag door de asielzoekers zelf gehouden worden, met een maximum van 185 euro per maand (Rijksoverheid, 2019).

Een vluchteling mag pas stage lopen als hij minimaal 6 maanden in de asielprocedure zit. Er zijn een aantal eisen waaraan voldaan moet worden. De vluchtelingen dient een stageplan te hebben, en hij heeft begeleiding en evaluatie nodig. Er mogen alleen stagewerkzaamheden worden verricht, anders dient het wettelijke minimumloon te worden betaald. Er is geen tewerkstellingsvergunning nodig als de stage gerelateerd is aan een beroepsopleiding, of aan een hbo-opleiding of wo-opleiding (Rijksoverheid, 2019)

Vluchtelingen mogen in Nederland altijd vrijwilligerswerk doen, ook als zij geen verblijfsvergunning hebben, maar wel een vreemdelingenidentiteitsbewijs. De werkgever heeft wel een vrijwilligersverklaring nodig als de vluchteling geen verblijfsvergunning heeft (Werkwijzer Vluchtelingen, 2019)

Regels voor het aannemen van een vluchteling

Er zijn een aantal belangrijke regels waarvan je op de hoogte moet zijn voordat je een vluchteling kan aannemen. De verschillende vormen van werk hebben elk hun eigen regels. Zo moet je er rekening mee houden dat de vluchteling mogelijk een tewerkstellingsvergunning nodig heeft. Daarnaast mogen vluchtelingen slechts een beperkt aantal weken per jaar werk verrichten.  

Wil je een vluchteling aannemen? Kijk dan snel bij kandidaten!

Kandidaten

Wat is Duojob?

Duojob is een platform dat bedrijven samenbrengt met vluchtelingen voor een betaalde baan, een stageplek of vrijwilligerswerk.